Rezervirajte si termin za testno vožnjo

Ni boljšega načina kako kupiti vaš naslednji avto

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA

1. POGOJI SODELOVANJA

V projektu lahko sodelujejo fizične osebe, ki so starejše od 21 let in so državljani ali rezidenti Republike Slovenije ter imajo najmanj 2 leti veljavno slovensko vozniško dovoljenje (najmanj B kategorija) in ki ustrezajo ostalim morebitnim veljavnim pogojem zavarovalnice, pri kateri so vozila, s katerimi poteka testna vožnja, zavarovana.

V projektu ne smejo sodelovati zaposleni v družbi AM Ljubljana d.o.o. ali tisti, ki za AM Ljubljana d.o.o. opravljajo dela in naloge po drugih dogovorih oziroma pogojih, ali njihovi ožji družinski člani (zakonec oz. oseba, s katero živi v skupni življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oz. posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oz. posvojitelji zaposlenega).

V projektu sodelujejo posamezniki, ki se veljavno prijavijo na testno vožnjo. Posameznik se lahko na testno vožnjo prijavi samo enkrat.

Pogoj za sodelovanje je tudi, da se sodelujoči/udeleženec strinja s splošnimi pogoji sodelovanja.

2. PRIJAVA ZA SODELOVANJE

Za prijavo v projektu se šteje veljavno odposlana prijava udeleženca v skladu z navodili za prijavo, določenimi v posameznem mediju Avtomagazina. Z odposlano prijavo na testno vožnjo se udeleženec strinja in sprejema te splošne pogoje sodelovanja v projektu, ki ga organizira AM Ljubljana d.o.o..

Prijava je mogoča preko spletnega portala www.avto-magazin.si, poslanega SMS-a ali preko QR kode. Z ustrezno prijavo udeleženec rezervira tesno vožnjo z določenim testnim vozilom, pri čemer AM Ljubljana d.o.o. ne nosi nobene odgovornosti v kolikor ob dogovorjeni uri/terminu rezervirano testno vozilo testni avto ne bi bilo na voljo.
Ob prijavi udeleženec posreduje osebne podatke, in sicer ime in priimek, naslov prebivališča, elektronski naslov in mobilno številko. Navedba teh podatkov je obvezna. Udeleženec jamči za točnost in resničnost vseh posredovanih podatkov ter družbi AM Ljubljana d.o.o. oz. pogodbenemu partnerju odgovarja za škodo, nastalo zaradi netočnih oziroma neresničnih podatkov. Vsakemu poskusu udeleženca, da bi se udeležil ali sodeloval v testni vožnji v nasprotju s temi splošnimi pogoji, bo sledila diskvalifikacija po presoji AM Ljubljana d.o.o. oz. pogodbenega partnerja.

3. OBVEZNOSTI UDELEŽENCA

Udeleženec s prijavo na testno vožnjo sprejema kot dokončne in neizpodbitne naslednje svoje obveznosti:
• da se odzove na klic pogodbenega partnerja v zvezi z izvedbo tesne vožnje;
• da organizira in zagotovi svoj prevoz do kraja testne vožnje in nazaj ter pravočasno uredi
druge formalnosti, ki so potrebne za sodelovanje na testni vožnji;
• da sodeluje v celotnem trajanju aktivnosti;
• da spoštuje navodila pogodbenega partnerja, predvsem, da spoštuje navodila za varno vožnjo;
• da spoštuje splošne pogoje pogodbenega partnerja glede uporabe in upravljanja testnega vozila, ki so dostopni na: http://testniavto.si/zasebnost.aspx;
• da v času testne vožnje spoštuje cestno-prometne predpise;
• da testno vozilo uporablja kot dober gospodar;
• da na zahtevo AM Ljubljana d.o.o. posreduje izpolnjen anketni vprašalnik o sodelovanju na testni vožnji.


4. FOTOGRAFIJE IN VIDEO POSNETKI

Udeleženec s prijavo na projekt izrecno soglaša, da lahko organizator njeno/njegovo podobo, ki bo vsebovana na fotografijah in video posnetkih uporabi za akcije tržnega komuniciranja.

Sodelujoči neodplačno, nepreklicno in časovno ter krajevno neomejeno dovoljuje javno objavo, dajanje na voljo javnosti, javno predvajanje, javno prikazovanje fotografij in video posnetkov in/ali njegovih delov v vseh medijih, za namene promocije projekta.

5. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Udeleženec izrecno soglaša, da AM Ljubljana d.o.o. pridobljene osebne podatke posreduje pogodbenim partnerjem, ki v projektu na kakršenkoli način sodelujejo, ali tretjim osebam, ki opravljajo storitve, potrebne za izvedbo testne vožnje, da jih shranijo, obdelajo in uporabijo za dejavnosti v zvezi s skrbjo za stranke v smislu preverjanja zadovoljstva s storitvijo.

AM Ljubljana d.o.o., pogodbeni partner, ki zagotavlja ustrezen informacijski sistem in tretje osebe, ki zagotavljajo storitev testne vožnje, bodo osebne podatke, pridobljene ob pozamezni rezervaciji posamezne testne vožnje, izbrisali ob koncu meseca, ki sledi mesecu, v katerem je bila opravljena testna vožnja, medtem ko uvozniku znamke vozila, za katerega je bila rezervirana testna vožnja, udeleženec izrecno dovoljuje, da pridobljene osebne podatke shrani trajno in jih največ 2x na leto uporabi za obveščanje o svojih izdelkih, o svojih storitvah v zvezi z izdelki in o različnih prireditvah v zvezi s promocijo njihovih izdelkov in/ali storitev. Za te namene udeleženec soglaša tudi z elektronskim pošiljanjem komercialnih sporočil (elektronske pošte, besedilnih sporočil itn.) ali drugim načinom pošiljanja komercialnih sporočil s strani uvoznika udeležencu.
Na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov lahko udeleženec svoje dovoljenje kadar koli prekliče, prav tako lahko kadar koli zahteva razkritje obsega shranjenih podatkov o njem, popravke svojih osebnih podatkov, zaustavitev uporabe in izbris teh podatkov.

6. PRAVILA UPORABE IN UPRAVLJANJA TESTNEGA VOZILA IN PREPOVEDI

6.1. Prepovedi
Udeleženec mora upoštevati naslednje prepovedi:
a) v vozilu je stroga prepoved kajenja,
b) vozila se ne sme uporabljati za plačilni prevoz potnikov in blaga (kot je npr. taxi služba),
c) vozila se ne sme uporabljati za udeležbo na avtomobilskih tekmovanjih in testiranjih vozil,
d) vozila se ne sme uporabljati za dejavnost avto šole ali drugega učenja vožnje motornih vozil,
e) vozila se ne sme uporabljati za pogon ali vleko katerega koli vozila ali predmeta,
f) vozila se ne sme uporabljati za nadaljnjo uporabo tretji osebi, razen če določeno oz. dogovorjeno drugače,
g) vozila ne sme upravljati voznik/udeleženec pod vplivom alkohola, mamil ali zdravil, pri uživanju katerih je odsvetovano upravljanje z motornimi vozili,
h) vozila se ne sme uporabljati oz. upravljati, če vozilo ni v voznem stanju ali je preobremenjeno s potniki, prtljago ali blagom,
i) vozilo se ne sme upravljati s hitrostjo, večjo od dovoljene,
j) vozilo se ne sme uporabljati v nezakonite namene (npr. carinski prekrški),
k) vozilo se ne sme uporabljati za prevoz lahko vnetljivih tekočin ali drugače nevarnih snovi.

6.2. Uporaba vozila
Udeleženec je dolžan uporabljati vozila kot dober gospodar in na način, da je posamezno vozilo ves čas trajanja testne vožnje v brezhibnem stanju in brezhibno deluje, in odgovoren za vso škodo, ki bi nastala zaradi neprimerne ali nepravilne uporabe vozila ali zaradi uporabe vozila, ki ni skladna z njegovim namenom. Udeleženec je za škodo odgovoren ne glede na to, ali je vozilo uporabljal sam, po zaposlenih ali osebah, ki so z njim v razmerju na kakšni drugi podlagi, ali so vozilo uporabljale tretje osebe, ki jim je udeleženec omogočil rabo vozila.

Udeleženec testno vozilo sprejme v brezhibnem stanju, z zakonsko predpisano opremo in potrebnimi dokumenti in se obvezuje, da bo vrnil vozilo v takem stanju, v kakršnem ga je prejel. Udeleženec se obvezuje vozilo vrniti v stanju, pri katerem se upošteva normalna uporaba vozila, z vso pripadajočo opremo in dokumentacijo.

Uporabnik se zaveže, da bo v primeru odstopanj v stanju vozila ob prevzemu in ob vrnitvi iz naslova poškodbe, manjkajočih predmetov oz. opreme ipd. povrnil vse nastale stroške morebitnih nepravilnosti po veljavnem ceniku pooblaščenega serviserja.

Uporabik se zaveže, da bo spoštoval vsa navodila izvajalca storitve testne vožnje.

6.3. Odgovornost za škodo
Vozilo je zavarovano z avtomobilsko odgovornostjo za škodo, povzročeno tretjim osebam. V primeru škode, izgube (kraje) vozila ali delov vozila in v primeru požara je udeleženec v celoti odgovoren za najeto vozilo do višine odbitne franšize. Vozilo je zavarovano samo za čas veljavnosti testiranja vozila. Udeleženec je v celoti finančno odgovoren tudi za poškodbe pnevmatik ali prekomerno uporabo (več kot 1 mm/1000 prevoženih km oziroma sorazmerno), kolesnih obročev ter poškodb na podvozju vozila in drugih poškodb vozila ter opreme, ki jih ne krije zavarovalnica.

Udeleženec je neomejeno in izključno odgovoren za vso škodo, če:
a) jo povzroči voznik (udeleženec ali tretja oseba) pod vplivom alkohola ali drugih toksigenih snovi, vključno z zdravili, pri uživanju katerih je odsvetovano upravljanje z motornimi vozili,
b) jo povzroči voznik (udeleženec ali tretja oseba) namenoma, naklepno ali iz malomarnosti (npr. zdrs s ceste zaradi neprilagojene hitrosti, puščanje odklenjenega vozila ali ključev izven nadzora uporabnika, parkiranje na nezaščitenem parkirišču, ipd.),
c) voznik (udeleženec ali tretja oseba) v trenutku nastale škode ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja,
d) je voznik (udeleženec ali tretja oseba) pobegnil s kraja prometne nezgode, ne glede na krivdo,
e) voznik (udeleženec ali tretja oseba) poškoduje notranjost vozila, ki ni posledica prometne nesreče.

6.4. Obveznosti uporabnika v primeru nezgode
Udeleženec se obvezuje, da bo v primeru nezgode ščitil interese lastnika vozila in njegove zavarovalnice tako, da:
a) bo zabeležil imena in naslove vseh udeleženih in prič nezgode ter registrske številke udeleženih vozil,
b) bo nemudoma poklical pooblaščeno osebo ….. in ga obvestil o škodi, tudi če je ta neznatna,
c) ne bo zapustil poškodovanega vozila, dokler ga ne zavaruje in umakne na varno,
d) bo v primeru nezgode obvezno in takoj poklical in počakal policijo, morebitnim poškodovanim pa nudil prvo pomoč,
e) bo izčrpno izpolnil evropsko poročilo o nezgodi, izdelal skico kraja nezgode, podal svojo izjavo in izpolnjeno evropsko poročilo takoj dostavil pooblaščencu ...,
f) bo ob vračilu vozila izpisal obrazec zavarovalnice, pri kateri je sklenjeno obvezno in kasko zavarovanje uporabljenega vozila, v primeru večjih poškodb ali nezgode, v kateri je vključen tudi kateri koli drugi udeleženec v prometu ali kateri koli drugi oškodovanec, pa bo prijavo škode izvedel tudi osebno na cenilnem mestu zavarovalnice, pri kateri je vozilo zavarovano.

Smiselno enako mora udeleženec postopati v primeru tatvine ali požara.

Če udeleženec ne bo postopal, kot je tukaj zapisano, neomejeno odgovarja za vso škodo, ki bi zaradi tega nastala lastniku vozila ali tretjim. V primeru nezgode AM Ljubljana d.o.o. ali pogodbeni partner nimata nobenih obveznosti do udeleženca (npr. brezplačen prevoz z mesta nezgode, zamenjava vozila ali kakšno drugo nadomestilo).

6.5. Izguba lastnine
AM Ljubljana d.o.o. in pogodbeni partner v skladu z zakonsko dopustnimi pogoji ne odgovarjata za udeleženčevo lastnino ali lastnino tretje osebe, ki bi bila puščena (pozabljena) v vozilu ali na ali v poslovnih prostorih, kjer udeleženec vozilo prevzame oz. ga vrne. V skladu z zakonsko dopustnimi pogoji se udeleženec izrecno odreka odškodninskim ali podobnim zahtevkom, ki bi izhajali iz navedenih izgub ali tako nastale škode.

6.6. Upoštevanje prometnih predpisov
Udeleženec je odgovoren in prevzame vse obveznosti, ki bi nastale zaradi neupoštevanja prometnih predpisov, nepravilnega parkiranja ali drugega kršenja zakona iz naslova uporabe in upravljanja vozila in za vso, iz tega naslova, nastalo škodo.

7. PRISTOJNOST SODIŠČA

AM Ljubljana d.o.o. in udeleženec bosta morebitne nesporazume, vezane na te splošne pogoje, poskušala reševati sporazumno. V primeru spora je pristojno sodišče v Ljubljani.